Martin Luňák, nám. Jiřího z  Poděbrad 1641, 50801 Hořice, IČO : 14519071, DIČ : 6405030863

1. Úvod

1. Tento dokument vyhotovila firma Martin Luňák,  jakožto správce osobních údajů za účelem splnění povinností dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) s firmou Martin Luňák.

2. Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen „kupující“) firmy Martin Luňák, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje Martin Luňák zpracovává v pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu k firmě. Firma Martin Luňák je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2. Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnosti

1. Firma Martin Luňák zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standartní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

  • jméno, příjmení, titul;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • číslo bankovního účtu;
  • místo podnikání / adresa bydliště;
  • IČ, DIČ.
     

2. Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na firmu Martin Luňák jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže firma Martin Luňák plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

3. Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou firmou Martin Luňák zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinností, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou firmou Martin Luňák zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví. 

4. Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je firma Martin Luňák oprávněna zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.

5. Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je firma Martin Luňák povinna předat orgánům státní správy v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem. Osobní údaje kupujícího nepředává firma Martin Luňák do žádných třetích zemí mimo EU.

3. Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

1. Obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

2. Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, aby byli informováni o nabídkách či službách, které poskytuje firma Martin Luňák, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. 

3. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o informace tohoto typu, může kontaktovat firmu Martin Luňák a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.

4. Pro usnadnění orientace a pohybu kupujícího na stránkách firmy Martin Luňák se využívá ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda již kupující ze svého počítače navštívil stránky firmy Martin Luňák. Identifikuje se pouze cookies na počítač od kupujícího. Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů firmy Martin Luňák

1. Firma Martin Luňák je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.

2. Firma Martin Luňák zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internetu. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis firmy Martin Luňák.

5. Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

1. Kupující má právo požadovat na firmě Martin Luňák, aby mu poskytla přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s firmou Martin Luňák jeho osobní údaje.

2. V případě, že se kupující domnívá, že firma Martin Luňák jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na firmě Martin Luňák požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li firma Martin Luňák nepřesné osobní údaje kupujícího, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

3. Kupující je oprávněn požadovat na firmě Martin Luňák výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy kupující vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

4. Kupující je oprávněn požadovat na firmě Martin Luňák omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby firma Martin Luňák mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. V případě, že firma Martin Luňák zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody týkající se jeho konkrétní situace. Firma Martin Luňák je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami kupujícího.

6. V případě podezření, že firma Martin Luňák zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: obchod@kola-lunak.cz. Nevyhoví-li firma Martin Luňák některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. Externí systémy

1. Naše webové stránky využívají technologii retargetingu externích reklamních systémů. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní sítích těchto služeb.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků  můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat
+420 602 125 061
(9:00 - 17:00)
obchod@kola-lunak.cz

Proč nakupovat u nás?

Rychlé doručení

Osobní přístup

Široký výběr zboží

Nákup na splátky

Půjčovna elektrokol

Načítám